Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Effect Loopbaanadviesbureau

Dienstverlening en offerte

 • De dienstverlening wordt bepaald in overleg tussen de opdrachtgever en de adviseur van het Effect Loopbaanadviesbureau.
 • De planning van de uitvoering van de dienstverlening gaat in als de door het Effect Loopbaanadviesbureau uitgebrachte offerte door de opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd.
 • De dienstverlening vindt plaats nadat het Effect Loopbaanadviesbureau de uitgebrachte offerte getekend door de opdrachtgever retour heeft ontvangen.

Annuleringsregeling

De volgende annuleringsregeling is van toepassing:

Training/assessments/ workshop

 • tot uiterlijk twee weken voor aanvang van de betreffende training afgemeld: geen kosten;
 • korter dan twee weken  voor aanvang van de betreffende training afgemeld en bij wegblijven zonder bericht: 100% van de kosten.

Intake-/coachingsgesprek

 • tot 24 uur voor het intake-/coachingsgesprek: geen kosten;
 • korter dan 24 uur voor het intake-/coachingsgesprek en bij wegblijven zonder bericht: 100% van de kosten.

Bijzondere bepalingen bij annuleringen

 • In bijzondere gevallen zoals: overlijden in directe omgeving van en bij ernstige ziekte van de kandidaat wordt de kandidaat op de reservelijst van de 2e trainingsdag opgenomen en worden er geen kosten in rekening gebracht.
 • Indien de kandidaat zich niet heeft voorbereid voor een gesprek of training mag hij of zij afgemeld worden, maar dan worden er wel kosten in rekening gebracht.

Annuleringsregeling voor training/assessment en workshop

Mocht u onverhoopt van deelname moeten afzien, dan dient u dit onmiddellijk te melden aan het Effect Loopbaanadviesbureau. Uw hoofd van dienst kan na overleg met de adviseur van het Effect Loopbaanadviesbureau een vervanger aanwijzen. Dit is echter niet voor alle training/assessment en workshops mogelijk. De afmelding dient altijd schriftelijk door tussenkomst van uw eigen personeelsafdeling te worden bevestigd door het hoofd van dienst met opgave van redenen. Bij afmelding tot zes weken vóór aanvang van de training/assessment en workshops worden geen kosten in rekening gebracht. Daarna worden de volledige kosten doorberekend aan de betreffende organisatie.

Meerkosten

Indien tussentijds extra activiteiten worden afgesproken die de begrote kosten dreigen te overstijgen, zullen deze activiteiten alleen plaatsvinden na een aanvullende overeenkomst, getekend door de opdrachtgever.

Tussentijdse beëindiging of opschorting

 • Het Effect Loopbaanadviesbureau is bevoegd de begeleiding van de kandidaat tussentijds te beëindigen als het, met inachtneming van de zorgvuldigheid in de beroepsuitoefening gestelde regels, redelijkerwijs te verwachten is dat afronding van het begeleidingsproces door het Effect Loopbaanadviesbureau niet mogelijk wordt geacht.
 • In het geval van ziekte of buitengewone omstandigheden van de kandidaat kan in overleg met de opdrachtgever de begeleiding tijdelijk worden opgeschort met een maximum van 6 maanden.

Aansprakelijkheid

 • Het Effect Loopbaanadviesbureau aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fysieke en/of psychisch nadelige gevolgen van de geleverde diensten en/of producten.
 • Het Effect Loopbaanadviesbureau kan in geval van overmacht niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, waardoor het Effect Loopbaanadviesbureau niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Intellectueel eigendom

De opdrachtgever vrijwaart het Effect Loopbaanadviesbureau voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Gedragscode

Het Effect Loopbaanadviesbureau conformeert zich aan de gedragscode zoals opgesteld door het NOLOC.

Evaluatie

Het Effect Loopbaanadviesbureauevalueert haar dienstverlening. Deze evaluatie vindt plaats na afloop van iedere training en/of traject door de trainer en/of begeleider. Van de opdrachtgever wordt gevraagd deze binnen 10 werkdagen ingevuld aan het Effect Loopbaanadviesbureau te retourneren.

Share